Login
Close
Login

Senior Projectmanager

Other details
Match criteria
Region
 • Noord-Holland
Education level
 • University
Hours per week
 • 24 uur
Regulier

Job description

Wigo4it is een coöperatie die in 2007 is opgericht en in dienst van de 4 grote gemeenten (de G4) - Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag - gezamenlijke ICT-oplossingen ontwikkelt op het gebied van werk, participatie en inkomen. Recentelijk heeft de gemeente Amsterdam besloten weer een zelfstandige koers in te slaan op dit terrein en is het programma Systeem Vernieuwing Werk/participatie en Inkomen (SVWI) opgestart. Een van de gevolgen van deze nieuwe koers is dat de relatie met en verhouding tot de coöperatie Wigo4it herijkt moet worden. Dat traject is momenteel gaande. Er zal op termijn niet alleen sprake zijn van de ontvlechting van systemen en applicaties, maar ook van een ontvlechting op juridisch en financieel gebied.

De projectmanager van dit traject zal in eerste instantie deel gaan uitmaken van het programma SVWI en de opdracht krijgen om de kaders voor de juridische en financiële ontvlechting vast te stellen, een plan van aanpak op te stellen en met de benodigde expertise binnen de organisatie het hele proces vorm te geven en uit te voeren.

Het dragen van verantwoordelijkheid voor projectsturing impliceert het maken van integrale afwegingen en het sturen op kwaliteit. Het is van belang dat je op een overtuigende en voor anderen acceptabele wijze kan communiceren over de belangenafweging en uiteindelijke keuzes. Gelet op de vele specialismen binnen de organisatie en het programma SVWI en het eigen karakter van de werkzaamheden is het van belang dat je met een natuurlijke stevigheid (authenticiteit) kan optreden. Je bent in staat om in een complexe omgeving de diverse en soms tegengestelde belangen van alle stakeholders in het oog te houden en met elkaar te verbinden. Daarnaast kun je ook stevig onderhandelen en mensen aanspreken wanneer de situatie daarom vraagt. Je communiceert op een overtuigende en voor anderen acceptabele wijze over de belangenafweging en uiteindelijk te maken keuzes.

Je bent analytisch, proactief, resultaatgericht en bent in staat om indien nodig "kort op de bal" te spelen. Daarbij is het essentieel dat je in control bent, maar wel voldoende flexibiliteit vertoont om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen.

Werkzaamheden
De projectmanager:
• Realiseert vanuit de gemeente de opgaven en doelstellingen, waarbij het zwaartepunt ligt op juridisch en financiële aspecten, binnen de afgesproken tijd, kwaliteit en budget, en doet dit binnen gemeentelijke kaders en richtlijnen;
• Stelt de kaders vaststellen voor de ontvlechting van G1-Amsterdam uit de Coöperatie Wigo4it;
• Organiseert, structureert en coördineert de aanwezige en benodigde specialistische kennis binnen de organisatie;
• Stelt een plan van aanpak op voor ontvlechting;
• Adviseert en rapporteert aan de programma-manager SVWI, opdrachtgever, stuurgroep en wethouder; • Geeft leiding aan het financieel en juridische proces van ontvlechting;
• Onderhoudt contacten met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen.

Requirements

 • De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkend masterdiploma;
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur kennis van coöperatie Wigo4it;
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare juridische kennis van en ervaring met (ontvlechting van) deelnemingen en overeenkomsten tussen overheden en (markt)partijen en coöperaties;
 • De aangeboden kandidaat heeft als senior projectmanager meer dan 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met juridische trajecten die qua grootte en complexiteit vergelijkbaar zijn met de opdracht. Deze ervaring moet in de afgelopen 10 jaar zijn opgedaan;
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken in grote overheidsorganisaties en in een soortgelijke functie;
 • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar meer dan 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met bestuurlijke advisering in het overheidsdomein;
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur een positie bekleed waarbij er een samenwerkingsverband was tussen de G4 Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht;
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met het juridisch domein van een grootstedelijke gemeente;
 • Geef in maximaal 0,5 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.

Benefits

12 oktober

Location

Amsterdam

Publication date

05.10.2020

Contact person

Kap

More information
Job agents
Create a job agent and receive new jobs by e-mail or SMS.
Copyright © 2021 Solveo
Solveo uses cookies to remember certain preferences and align jobs interests.